Sistema ng Edukasyon sa Alemanya

Ang sistema ng edukasyon ng Alemanya ay nasa ilalim ng patuloy na mga pagbabago at mga reporma. Ang pangunahing punto sa mga nakaraang taon ay ang pagbabagong-tatag ng Gymnasium. Ang siyam na taon na edukasyon ay binago sa walang taon edukasyon upang makakuha ng Abitur. At saka, ang sistemang akademya ay binago dahil sa reporma ng Bologna. Ang mga katibayan na nakuha ay tinatawag na ngayong Bachelor at Master.

nagaaral-sa-germanyAng pag-aaral sa Alemanya  ay nangangailan ng katibayan ng pagtatapos ng Abitur o ang nangungunang teknikal na pangkolehiyong kwalipikasyon upang makapasok. Ang mga internasyonal na istudyante ay dapat magpakita ng kaparehong katibayan ng pagtatapos. Hanggang ngayon ay hindi posibleng magtayo ng sentral na organisasyon para sa aplikasyon at gantimpala ng mga lugar ng unibersidad. Dahil dito ang mga aplikasyon ay kailangan pa ring ipadala sa bawat unibersidad o nangungunang teknikal na kolehiyo.

Ang mga kinakailangan sa pagpasok ay tinutukoy din ng mga unibersidad. Dahil diyan, maaaring maging iba para sa mga parehong paksa sa iba’t-ibang unibersidad. Sa Alemanya, mayroong tatlong uri ng nangununang mga kolehiyo o mga unibersidad. Mga nangungunang kolehiyo sa sining, pelikula o musika ay nag-aalok ng praktikal na edukasyon sa mga pang-sining na mga paksa. Ang mga nangungunang teknikal na kolehiyo sa isang banda, ay sinasaklaw ang siyentipiko at panglipunang mga paksa. Nagtatakda rin sila ng kahalagan sa praktikal na kasanayan sa kanilang edukasyon. Ang ikatlong kategorya ay ang tinatawag na unibersidad. Nag-aalok sila ng iba-ibang uri ng mga paksa. Ang praktikal na karanasan ay isa ring importanteng punto ngunit ang mga unibersidad ay lalong sikat para sa matatag na panteoryang edukasyon.

Ang isa pang pagkakaiba ay maaaring gawin sa pagitan ng pampubliko at pribadong mga unibersidad. Ang mga pampublikong unibersidad ay tinutustusan ng gobyerno at hindi sumisingil ng bayarin sa pagtuturo o maliit lamang na halaga ng pera. Ang pribadong unibersidad sa kaibahan ay tinutustusan ng mga kabayaran mula sa mga istudyante at ang mga ito medyo may kamahalan. Sa Alemanya makikita ang mas maraming pampublikong unibersidad kaysa sa mga pribado. Ang batas sa Alemanya ay nagsasaad na ang edukasyon ay dapat na ialok sa lahat at ang lahat ay dapat na makayanan ang sapat na edukasyon. Dahil dito, sa ilang mga lugar ang kabayaran sa pagtuturo ay binuwag sa ibang mga maliliit na lugar. Bukod dito, maraming iba-ibang posibilidad upang makahingi ng tulong mula sa gobyerno, halimbawa ang Bafög-money.

Ang mga pag-aaral sa Alemanya sa ilang mga aspeto ay mas panteorya kaysa sa ibang bansa at naglalaman ng maraming aralin mula sa mga propesor. Sa aralin ay naroon ang mga istudyante ng isang taon at mayroon lamang ilang mga pagsasanay na aralin kung saan ang mga panteoryang bahagi ay maaaring sanayin at patunayan sa katotohanan. Sa katapusan ng bawat termino ang mga istudyante ay kinukuha ang kanilang mga grado para sa kanilang pang-wakas na pagsusulit at para sa mga pananalita, takdang-aralin at praktikal na mga bagay. Depende sa paksa ang komposisyon ng mga bahaging ito ay maaaring magkaiba. Ang praktikal na edukasyon ay maaari ding ialok sa internships kung saan ito ay obligasyon sa ilang mga paksa. Sa ilang mga linggo o buwan ang mga istudyante ay kailangang magtrabaho sa isang kumpanya at gamitin ang kanilang panteoryang kaalaman sa tunay na buhay upang makakuha ng karanasan. Ito ay isa ring magandang pagkakataon upang makahanap ng trabaho para sa buhay na may trabaho pagkatapos ng unibersidad. Ang mga katibayan ng pagtatapos mula sa unibersidad ay tinatanggap at tinatantiya sa buong mundo. Ang edukasyon mula sa mga unibersidad sa Alemanya ay isinasaalang-alang na mabuti. Ang unang katibayan ng pagtatapos ay maaaring makuha pagkatapos ng anim hanggang walong mga termino at tinatawag na Bachelor.

Pagkatapos ito ay sinusundan ng katibayan ng Master pagkatapos ng dalawa hanggang apat na termino. Parehong katibayan ay nangangailangan ng pagpasa ng pagsusulit at pagsulat ng tiyak na sanaysay ng pagtatapos. Para sa mga paksang medisina, dentistry, batas at parmasiyotika gayun din ang katibayan sa pagtuturo ang isa pang katibayan na kinakailangan ay ang tinatawag na Staatsexamen. Pagkatapos ng katibayan sa Master ang mga istudyante ay maaari ring gawin ang pagtatapos upang makuha ang kanilang katibayan sa pagdodoktor. Ang pang-akademyang edukasyon sa Alemanya ay dapat na magbigay ng matatag na panimulang kaalaman at panteoryang karanasan gayun din ang mga tiyak na detalye at praktikal na aplikasyon. Pagkatapos ng matagumpay na pag-aaral ang alumni ay dapat na makapagtrabaho ng matagumpay sa bawat bahagi ng nagtatrabahong kapaligiran.