Paghahanapbuhay at Panlipunang Seguridad sa Alemanya

Maaari ba akong maghanapbuhay bilang banyagang istudyante sa Alemanya?

Marami sa aming mga kliyente ay nagnanais na maghanapbuhay sa panahon ng kanilang pananatili sa Alemanya. Ang ilan ay nagnanais na magkaroon ng karanasan sa trabaho at ang ilan ay kailangan lamang ng pera.

Nagaaral Sa GermanyImportante na ang pag-aaral ay hindi mapapabayaan. Para sa pagtaya ng panlipunang seguro, importante na ang istudyante ay “maayos na naka-rehistro” at naka-enroll. Ang pag-aaral ay kailangang nasa unahan at ang istudyante ay higit sa lahat ay tapat sa pag-aaral.

Sa panahon ng semestro, ang linggo ng paghahanapbuhay ay hindi dapat lalabis sa 20 oras. Kataliwasan dito ay maaari, kung ang pangunahing hanapbuhay ay sa katapusan ng Linggo o sa gabi at pang-gabing oras. Ito ay kaiba sa pahinga sa semestro, kung saan sa panahong iyon, ay walang paghihigpit sa oras.

Ayon sa batas ng imigrasyon, ang mga banyagang istudyante ay may pahintulot na maghanapbuhay. Ang panahon ay limitado sa 120 araw o 240 na kalahating araw. Hindi kasama dito ang panimulang panahon sa panahon ng unang taon ng pananatili. Pakiusap tingnan § Paragraph16 passage 3 of the Residence Act.

Kailan ang takdang araw ng panlipunang seguro?

Kung sa panahon ng termino, ang trabaho ay hindi lalabis sa 20 oras sa isang linggo, kung gayon ay walang panlipunang seguro patungo sa estado ng health care insurance, ang estado ng seguro ng nursing care at estado ng seguro ng kawalan ng trabaho.

Gayon pa man, kapag ang sahod ay lumabis sa 450,-Eur sa bawat buwan, sapilitang mga kontribusyon ay kailangang gawin sa estado ng pamamaraan ng pensyon. Ang mga kontribusyon ay binabayaran ang kalahati ng employer at ang kalahati ay ng empleyado.

Ang mga parehong panuntunan ay ginagamit kahit na ang istudyante ay nagtatrabaho sa panahon ng mga araw na walang pasok, gayon pa man ang 20 oras na panuntunan ay hindi ginagamit sa ganoong kaso.

Sa panahon ng semestro, kung ang istudyante ay naghahanapbuhay ng higit pa sa 20 oras sa loob ng isang linggo, kung gayon ang mga kontribusyon para sa panlipunang seguridad ay magiging sapilitan, maliban kung ang trabaho ay mula sa simula para sa pinakamataas na 2 buwan o limitado sa ganitong paraan na ang mga istudyante ay naghahanapbuhay lamang sa katapusan ng linggo o sa gabi at pang-gabing oras.

Sa panahon ng kurso ng taon (iyon ang 365 na araw sa isang hanay) na paghahanapbuhay ng iba-ibang mga trabaho, kung ang isa ay nakatawid na ng higit pa sa 20 oras sa loob ng isang linggo o nakakumpleto ng higit pa sa 26 na linggo, kung gayon ang istudyante ay teknikal na empleyado. Ang espesyal na estado ng istudyante ay wala ng pagkakataon at ang panlipunang seguridad ay magiging sapilitan.

Mga Mini-job (maliit na mga trabaho) sa banyagang mga istudyante

Ang mga mini-job ay karaniwang tinatawag na 450-Euro-Jobs.

Sa mga mini-jobs ang bayad ay mahalaga. Ang kinikita ay kailangang mababa sa 450,- EUR bawat buwan.

Importante na ang pagtaya ng panlipunang seguridad, lahat ng katabing mababang bayad na mga trabaho ay kukunin ang kabuuan. Kung ang 450, – EUR ay lumabis, kung gayon hindi na ito isang mini-job. Kung ang pag-aaral ay nananatiling pangunahing dahilan (pangunahing hanapbuhay), kung gayon ang mga kontribusyon lamang ang kailangang bayaran sa estado ng pamamahala ng pensyon.

Kung ang istudyante ay may seguro ng estado ng kalusugan, kung gayon ang employer ay kailangang magbayad ng pirmihang halaga sa seguro ng estado ng kalusugan at sa seguro ng estado ng pensyon. Para sa mga tao na naka-seguro ng pribado o mga tao na naka-seguro sa pamamagitan ng MAWISTA sa isang seguro sa kalusugan sa paglalakbay, ang employer ay hindi na kailangang magbayad ng bayad sa seguro ng seguro ng kalusugan.


Internship habang nag-aaral

Kung sa panahon ng kurso ng pag-aaral, ang internship ay sapilitan at iniatas sa pag-aaral at mga panuntunan ng pagsusulit, kung gayon ang kinikita ay laging hindi saklaw mula sa panlipunang seguridad. Bilang patunay, ang employer ay kailangang magpasa ng sertipiko ng pagpapatala.

Kung ito ay hindi sapilitan na internship ngunit nakahanay sa ikatatagumpay ng pag-aaral at sa sahod na mababa sa 450, – EUR bawat buwan kung gayon ang mga kontribusyon ng panlipunang seguro ay hindi na kailangan pang bayaran. Gayon pa man, kinakailangang magkaroon ng kinalaman sa unang nais na antas, isang halimbawa; ang isang PhD ay hindi napupunta sa ganitong kategorya.

Ang internship bago o pagkatapos ng pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang bilang libreng panlipunang seguridad na internship.

Paghahanap-buhay sa panahon ng semestro:

Kung ang trabaho ay limitado sa bakasyon sa tag-init, ang bilang ng oras ng trabaho tuwing isang linggo ay hindi mahalaga at walang mga kontribusyon ang kailangang gawin patungo sa seguro ng estado ng pag-iingat sa kalusugan, ang seguro ng estado ng pangangalaga at ang seguro ng estado ng kawalan ng trabaho. Ito ay balido lamang para sa mga panandaliang-terminong pagtatrabaho ng mababa sa 60 araw sa kalendaryo o 50 araw ng pagtatrabaho sa bawat taon. Kapag ang huling 60 araw sa kalendaryo o 50 araw ng pagtatrabaho ay natawiran na o ang mga kinita ng 450, – EUR bawat buwan ay lumabis kung gayon ang mga kontribusyon sa estado ng pamamaraan ng mga pensyon ay magiging sapilitan.

Saan ako maaaring makakuha ng social security number / social security card?

Nagaaral sa GermanyAng mga tao na kumukuha ng hanapbuhay sa unang pagkakataon sa Alemanya ay kailangang ng social security card. Ito ay iniaaplay sa malaking bahagi ng mga banyagang istudyante.

Ang social security card ay kinakailangang aplayan ng unang employer. Ang aplikasyon para sa mini-job ay kailangang maipasa sa tanggapan ng mini-job at para sa pagtatrabaho sa social security; ang kumpanya ng seguro sa pampublikong kalusugan ay kailangang maka-ugnayan. Ang employer kung gayon ang tatanggap ng social security number at ang empleyado (istudyante) ay matatanggap ang kanyang social security card na ipapadala sa pamamagitan ng koreo.

Ang social security card ay balido pang-habang-buhay at kailangang itagong mabuti.