Mga Tip sa Pamamahala sa Oras para sa Pag-aaral sa ibang bansa sa Alemanya

Ang pagpaplano ng semestro o katibayan sa ibang bansa ay nabibilangan ng maraming gawain. Marami ang mga katanungan na dapat masolusyunan at maraming iba-ibang uri ng bagay ang kailangang isaalang-alang.

Nagaaral sa GermanyNagsisimula sa aplikasyon para sa unibersidad at pagpunta sa seguro ng kalusugan at apartment. Upang makaagapay sa lahat ng mga ito makabubuting magkaroon ng detalyadong plano at gawin ito ng paisa-isang hakbang. Ito ang pinakamabisang paraan upang makasiguro na walang importanteng nakalimutan at sa gayon ang panahon para sa ibang bansa ay maaaring dumating.

Para doon sa mga naglalaro sa isipan ang gumawa ng katibayan sa ibang bansa kinakailangang malaman na ito ay mahabang daan hanggang sa wakas. Una ang isa ay kailangang magdesisyon para sa bansa at kahit ito ay hindi laging madali.

Ang mga paghahanda para sa panahon sa ibang bansa sa Alemanya ay kinakailangang magsimula mga isang taon bago umalis.

Isang taon bago umalis ang mga sumusunod na puntos ay kailangang isaalang-alang:

Mga impormasyon tungkol sa mga pagkakataon sa Alemanya

Kabilang dito ang pagpili sa pagitan ng unibersidad o kolehiyong teknikal, ang pagpili sa pagitan ng pribado at pampublikong unibersidad at ang mga iba-ibang programa ng pakikipagpalitan o kasosyong unibersidad sa sariling bansa.

Ano ang mga kinakailangan upang makaabot?

Sapat nab a ang magkaroon ng panghuling katibayan mula sa sariling bansa upang makapag-aral sa Alemanya? Ang panghuling katibayan ba mula sa sariling bansa ay tinatanggap sa Alemanya? Ano pang mga ibang kailangan ang mayroon? Pamantayang antas, kinakailangang wika, ilang mga pagsubok,

Ano ang mga gastos na magaganap at paano ko mababayaran ang panahon para sa ibang bansa?

Mga pagkakataon ng suporta, mga iskolarsip, tulong mula sa mga magulang, sarilin ipon,

Kung ang mga panimulang katanungan ay nasagutan at ang pagnanais ay ganap na nabuo ang tiyak na pagpaplano ay maaari ng magsimula. Importante na ang lahat ng mga kalahok ay sigurado tungkol dito. Ang sarili ay kailangang sigurado tungkol sa ibig sabihin ng panahon sa ibang bansa at kailangang itanong kung angkop para dito. Ang mga magulang o tumatayong magulang ay kailangang magbigay ng kanilang pagkakasundo na tumulong sa pagpaplano o sa pananalapi.

Kalahating taon bago ang pag-alis mayroon pang maraming puntos na kailangang isaalang-alang:

Desisyon para sa paksa at unibersidad

Para sa maraming inialok na mga paksa ang isa ay kinakailangang makahanap ng naaangkop na programa para sa sarili at dahil ang mga programa ay nagkakaiba rin mula sa bawat unibersidad ang desisyon para dito ay importante rin. Ang mga pagkakaiba ay matatagpuan sa nilalaman, praktikal at pananaliksik sa oryentasyon pati na rin ang mga pag-aalok sa pagkonsulta ng mga unibersidad.

Pakikipag-ugnayan sa unibersidad

Bawat unibersidad sa Alemanya ay nagmamay-ari ng banyagang opisina, kung saan ang isa ay pwedeng kumonsulta kapag may mga katanungan bilang internasyonal na istudyante. Importante na itanong kung ilang pwesto mayroon para sa mga internasyonal na mga istudyante, anong mga uri ng tulong sa pananalapi at mga iskolarsip ang mayroon at kung mayroon silang pantahanang bahay para sa mga internasyonal na mga istudyante.

Kapag nakapag-desisyon na para sa isa o marami pang unibersidad ang aktuwal na aplikasyon ay maaari ng simulan.

Aplikasyon para sa paboritong programa ng pag-aaral

Bawat unibersidad ay mayroong sariling panuntunan ng aplikasyon at sariling huling araw na kailangang panghawakan. Ang mga paksang medisina, parmasiyotika, medisina para sa mga hayop at dentistry ay mayroong sentral na samahan ng mga aplikasyon at pambansang mga pangangailangan. Importante para sa lahat ng mga paksa na makakuha ng impormasyon tungkol sa pangangailangan ng antas at pataasin ang pag-asa ng isa sa mga internship o panlipunang trabaho. Ang maraming mga sugnay, ibig sabihin ang pamantayang antas na kung saan ang isa ay natanggap ay ang kinakailangan para sa karamihan ng mga unibersidad. Para sa mga programa mayroon pang mga ibang mga regulasyon.

Pagkatapos na maipadala ang mga application forms sa unibersidad mayroon na lamang paghihintay. Paghihintay para sa lugar. At paghihintay para sa tiket para sa panahon sa ibang bansa. Kung ang pagkakatanggap ay dumating sa wakas ay malaking kaligayahan at ang isa ay maipapakita ang pag-asa at katuwaan. Ngunit bukod sa mayroong ibang mga gawain na hindi dapat kalimutan.

Aplikasyon para sa pamahayang bahay

Ang mga apartment na katabi sa unibersidad ay palaging malubhang ninanais. Ang maagang aplikasyon kung kaya ay pinaka-importante upang makakuha ng lugar. Sa mga pamahayang bahay ang isa ay maaaring tumira ng medyo may kamurahan dahil ang mga apartment ay ibinabahagi sa ibang tao, ang isa ay maaaring makakilala ng bagong mga tao ng mabilis.

Humiling ng visa

Ang mga mamamayan mula sa non-EU na mga bansa ay nangangailangan ng visa para sa pagpasok at pananatili sa Alemanya. Para sa ilang mga bansa mayroong mga tiyak na mga regulasyon. Mabuti na makuha ang mga kinakailangang impormasyon sa tamang oras. Upang mag-apply para sa visa iba-ibang mga dokumento katulad ng pagkakatanggap mula sa unibersidad at ang katibayan para sa seguro ng kalusugan ay kailangang ipakita.

Mag-apply para sa seguro ng kalusugan

Sa Alemanya hinihiling ng batas na ang lahat ay kailangang mayroong seguro ng kalusugan. Sa panahon ng tiyak na pagpaplano sa panahon sa ibang bansa kung kaya kinakailangan na siyasatin ang aktwal na seguro at ang mga benepisyo sa ibang bansa. Marahil kinakailangang makipagsara ng higit pa sa private insurance for Germany.

Ang oras ng pag-alis ay lumilipad na. Ang mga huling hakbang at ang tumataas na pag-asa ay lumalaganap na. Isa hanggang dalawang linggo bago umalis may mga ilang bagay na dapat siyasatin.

Siyasatin ang mga dokumento

Mayroon na ba akong mga kinakailangang dokumento para sa pagpasok at pananatili? Visa, pagkakatanggap mula sa unibersidad, students card, baka sakaling pagkakatanggap para sa pamahayang bahay…

Ayusin ang tutuluyan

Doon sa mga hindi nakakuha ng lugar para sa pamahayang bahay ay dapat bumuo ng tutuluyan para sa mga unang gabi. Ang ilang samahan ng mga istudyante ay nag-aalok lugar sa sopa para sa mga ganoong kaso at sa malaking siyudad mayroong mga murang hostel kung saan maaring mamuhay ang isa para sa ilang araw hanggang sa makakita ng sariling apartment. Ang petsa ng inspeksyon para sa posibleng mga apartment ay dapat gawin ng maaga sa bawat e-mail. Ang isa ay maaari ring tumingin kung paano makapunta mula sa hostel patungo sa apartment. Sa mga siyudad kung saan kaunti lamang ang mga apartment na iniallok mabuti na makagawa ng maraming araw upang tumaas ang pag-asa na makahanap ng apartment.

Ang lahat ba ng mga katanungan ay nasagot at ang paglalakbay sa Alemanya ay magsisimula na sa wakas, isa sa pinakamalaking pakikipagsapalaran ng buhay ng isa ay nagsisimula. Ito ay isang pagkakataon na puno ng bagong karanasan at mga impresyon. Lalong-lalo na ang mga unang araw sa bagong tahanan ay kadalasang abala at hindi organisado ngunit hindi dapat ito lubhang ipag-alala ng sarili.

Importante rin na siyasatin ang mga bagay katulad ng permiso sa paninirahan at pananalapi pagkatapos dumating sa Alemanya. Ang mga tulong ay matatagpuan sa banyagang opisina ng unibersidad o maaaring magtanong ang isa sa mga matagal ng istudyante na nanggaling sa parehong sitwasyon.